MS Tbiliska

Aktuality

PEKNÉ LETO!

- Vidíme sa 2.9.2024
Dokumenty

Dodatok č.1. k Školskému poriadku

[18.12.2023]  dodatokc.1ksp_v_90_1.pdf


Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy

[10.05.2024]  ziadostoprijatiedietatadomstbiliska1_v_89_2.pdf


Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program materskej školy Tbiliská - aktualizovaný
[27.09.2023]  2023?kvptbiliska_v_87_2.pdf


2% Vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane

[25.01.2024]  vyhlasenieopoukazanipodielu2023_v_86_2.pdf


OZNÁMENIE O ZÁPISE do materských škôl

[15.03.2023]  oznamenieomiesteaterminepodavaniaziadosti_m?_v_85_1.pdf


VYHLÁSENIE O BEZINFEČNOSTI

[05.09.2023]  vyhlaseniezakonnehozastupcuobezinfekcnosti2023_v_75_3.pdf


ŽIADOSŤ O DOTÁCIA NA STRAVU

[01.09.2023]  ziadostodotaciunastravu1.9.2023_v_72_1.pdf


Výzva na predloženie cenovej ponuky- Zakúpenie a osadenie hracích prvkov detského ihriska v rámci projektu „POHYB NÁS BAVÍ“ projekt PRS-1406/2019/2.

[17.10.2019]  vyzvanapredlozeniecenovejponuky-hracieprvkymstbiliska__v_67_1.pdf


Aktivity

[01.02.2021]  fasiangy-turice,prilohy_v_63_2.pdf


VZN č. 5/2021 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach od 1.1.2022

[02.01.2021]  vznc.13-2020ourcenivyskyprispevkunaciastocnuuhradunakladovvskolachaskolskychzariadeniach_v_60_1.pdf


Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“

[00.00.0000]  usmernenieministerstvaskolstva,vedy,vyskumuas?portusrkopatreniamvyplyvajucim_v_59_1.pdf


Splnomocnenie na vyzdvihnutie dieťaťa z materskej školy

[03.08.2020]  splnomocnenie_v_56_1.pdf


Vyhlásenie o zdravotnom stave

[11.06.2020]  vyhlasenieozdravotnomstave_v_52_1.pdf


Prevádzkový poriadok - dodatok č. 1

[28.05.2020]  prevadzkovyporiadok_mstbiliskakorona-dodatok_v_50_1.pdf


Nariadenie RÚVZ 2

[10.03.2020]  verejn?_vyhl??ka_rozhodnutie_z?kaz_hromadn?ch_podujat?_v_46_1.pdf


Nariadenie mestskej časti Bratislava Rača v súvislosti so šírením koronavírusu

[10.03.2020]  nariadenie_koronavirus_v_44_3.pdf


ZÁPISNICA - Vyhodnotenie výzvy na predloženie cenovej ponuky - "POHYB NÁS BAVÍ"

[29.10.2019]  zapisnica-z-vyhodnotenia-ponuk_v_39_1.pdf


Prehlásenie - ochrana osobných údajov

https://gdpr.somi.sk/skola/index.php?id=141
[03.09.2018]  prehlasenie_v_30_1.pdf


Správa o Hospodárení

Správa o Hospodárení za rok 2023
[04.03.2024]  sprava_o_hospodareni_2023_v_8_7.pdf


Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy

[07.03.2022]  ziadostoprijatiedietatadomstbiliska2022-2023_v_5_6.pdf


Bližšie informácie k prijímaniu detí do našej MŠ

[07.03.2022]  oznam-ziadostioprijatiedoms2022-2023_v_4_6.pdf


Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva č.3/2014 a 4/2014 na dodanie potravín
[16.12.2014]  vyzva_na_potraviny_ms_tbiliska_v_3_1.pdf


Školský poriadok

Školský poriadok
[05.09.2023]  skolskyporiadokod2023_v_2_11.pdf


Hodnotiaca správa

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Tbiliská 2, 831 06 Bratislava za školský rok 2020/21
[31.12.2021]  spravaovysledkochapodmienkachvychovno-vzdelavacejcinnostimaterskejskoly,tbiliska2,83106bratislavazaskolskyrok2020-2021_v_1_8.pdf

zobraziť aj staršie verzie© mstbiliska.sk