MS Tbiliska

Aktuality
Charakteristika materskej školy

Naša materská škola sa nachádza v Mestskej časti Bratislava – Rača, na sídlisku Záhumenice. Budova školy bola postavená a do užívania odovzdaná v roku 1982.
 
Každá trieda má samostatnú spálňu, umyváreň a šatňu. Vo všetkých piatich triedach majú deti vytvorené a účelovo vybavené hrové a pracovné kútiky. Realizujú sa v nich učiteľkami plánované edukačné aktivity tvorené prostredníctvom štátneho vzdelávacieho programu z roku 2016 (ISCED0). Dôležité sú najmä spontánne hry detí. Triedy sú priestranné, takže v nich majú deti priestor aj pre spoločné pohybové aktivity a pohybové hry. 
Škola má priestrannú spoločenskú miestnosť určenú na ranné schádzanie a odpoludňajšie rozchádzanie detí. Organizujú sa v nej rôzne kultúrne a spoločenské podujatia pre deti (divadlo, koncerty, besedy, karneval,...) a spoločné stretnutia s rodičmi. 
Svoje pohybové zručnosti a schopnosti si deti rozvíjajú v telocvični, ktorá je vybavená dostatočným množstvom primeraného telovýchovného náradia a náčinia. Súčasťou školy je aj zariadenie školského stravovania a jedáleň. 
Deti majú pre svoje pohybové aktivity, hry i vzdelávanie k dispozícii priestrannú školskú záhradu. Areál záhrady má veľké, upravované plochy zelene a je vybavený hernými prvkami (hojdačky, preliezačky, pieskoviská, šmykľavka, kladina, amfiteáter a i.).
 
Prostredie materskej školy ako vonkajší výchovný faktor významne ovplyvňuje formovanie osobnosti dieťaťa. Snahou našich učiteliek je vytvoriť tvorivé, podnetné prostredie pre deti a prostredníctvom zaujímavých činností v súlade s ich potrebami, možnosťami a individuálnymi spôsobilosťami im umožniť primerane zvládnuť rôznorodé požiadavky/podnety.© mstbiliska.sk