MS Tbiliska

Aktuality

PEKNÉ LETO!

- Vidíme sa 2.9.2024
Zameranie

Zameranie našej materskej školy je v skratke rozpracované do nasledovných oblastí, ktoré priamo súvisia s výchovno-vzdelávacou činnosťou.
 
 
Oblasť humanizácie a demokracie
 
vytvárať v MŠ pozitívnu klímu pre každé dieťa,
rešpektovať individuálne osobitosti každého dieťaťa,
uspokojovať vnútorné potreby dieťaťa.
 
 
Oblasť výchovy a vzdelávania
 
Pohybová oblasť
 
 • zamerať sa na zdravý vývin každého dieťaťa prostredníctvom všakovakých pohybových aktivít v rámci celého pobytu v MŠ,
 • podporovať telesnú zdatnosť a zdravie (imunitu) otužovaním detí – pobyty vonku a i.,
 • usporadúvať športovo – súťažné podujatia aj spolu s rodičmi.
 
 
Environmentálna oblasť
 
 • podporovať u detí vnútornú motiváciu potreby ochrany a starostlivosti o prírodu a životné prostredie,
 • za pomoci rodičov s deťmi a v spolupráci s Recyklohrami, OLO a Ekoway sa zapájať do zberu druhotných surovín,
 • udržiavať areál školy v čistote,
 • starať sa o zeleň ako v MŠ, tak aj v prírode.
 
 
Rozumová oblasť
 
 • rozvíjať jazykové kompetencie detí vychádzajúc z požiadaviek ŠVP,
 • spolupracovať s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,
 • úzko spolupracovať aj s inými materskými a základnými školami.
 •  
 
 
Estetická oblasť
 
 • podnecovať u detí estetické cítenie v konkrétnych výtvarných činnostiach,
 • podporovať u nich záujem o umenie a históriu návštevou galérií, múzeí, divadiel a i.,
 • rozvíjať zmysel pre fantáziu a tvorivosť v každodenných aktivitách v materskej škole,
 • spoznávať a osvojovať si nové výtvarné techniky,
 • zamerať sa na rozvíjanie hudobného sluchu u detí podľa ich individuálnych možností,
 • osvojovať si tanečné prvky, choreografie,
 • rozvíjať u detí estetické vnímanie hudobných žánrov účasťou na výchovných koncertoch.
 
 
Dramatická oblasť
 
 • rozvíjať u detí komunikatívne kompetencie,
 • podnecovať deti k reprodukovaniu poézie a prózy,
 • v projekte „Zahrajme sa na rozprávku“ rozvíjať emocionalitu a fantáziu detí,
 • rozširovať povedomie o kultúrnom dianí v škole a v mestských divadlách,
 • eliminovať u detí zábrany pri prednese.
 
 
Oblasť dopravnej výchovy
 
 • nadobudnúť poznatky o pravidlách cestnej premávky,
 • projektom Koliesko zintenzívniť výchovu k dopravnej disciplíne,
 • nadobudnúť praktické zručnosti chodcov a aj jazdcov s detskými dopravnými prostriedkami.
 
 
Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania materskej školy je svedomito pripravovať / pripraviť deti na riadnu školskú dochádzku a v prípade zistení akýchkoľvek odchýlok vo vývine detí ich čo najefektívnejšie eliminovať alebo konzultovať a riešiť s odborníkmi.© mstbiliska.sk