MS Tbiliska

Aktuality
Informácie

 
 
 
 
              
 
Úhrada poplatkov v materskej škole § 28 školského zákona, VZN č.5/2017 zo 04.júla 2017
 
 
OZNÁMENIE
 
 
 
Riaditeľka Materskej školy Tbiliská 2 v Bratislave podľa § 5 ods. 14 písm. e) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 5 až 8 zákona č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava - Rača č. 5/2017,  ktorým sa mení a dopĺňa  všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava - Rača  č.1/2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava - Rača, oznamuje:
 
 
1. ŠKOLNÉ – Príspevok zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa je 23,40 € a uhrádza sa vopred bezhotovostne na príjmový účet materskej školy, najneskôr do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
 
VÚB č. účtu: SK93 0200 0000 0016 3561 9354
 
 
Výška príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole pre jedno nezaopatrené dieťa vo výške 25% sumy životného minima podľa § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Opatrenia č. 196/2018 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR z 1 júla 2018 o úprave súm životného minima, na čiastku 93,61 € mesačne.
 
 
Príspevok „školné“ podľa § 28 ods. 7 a 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa neuhrádza za dieťa,
 
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
 
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke hmotnej núdzi,
 
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
 
d) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu,
 
e) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi,
 
f) v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.
 
 
 
2. STRAVNÉ – Príspevok na prípravu a výrobu jedla v školskej jedálni, ktorý je zložený z príspevku na nákup potravín a z príspevku na režijné náklady na jedno dieťa: za desiatu 0,32 €, obed 0,76 €, olovrant 0,26 €, spolu za potraviny: 1,34 € / deň a príspevok na režijné náklady sumou 6,00 € / mesiac.
Spolu: 20 dní x 1,34 € + 6,00 € = 32,80 €. Tento príspevok sa uhrádza vopred bezhotovostne na  účet školskej jedálne, najneskôr do 25. dňa mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom sa stravovanie poskytuje, v prípade stravovania v prvom mesiaci do 10. dňa mesiaca, v ktorom sa stravovanie poskytuje.
 
VÚB č. účtu: SK90 0200 0000 0016 3565 9954
 
 
Výšku stravného na jedno jedlo určujú finančné pásma podľa vekových kategórií stravníkov a sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a sú zverejnené na jeho internetovej stránke. Materská škola má 5. pásmo.
 
 
 
 
 
Toto oznámenie nadobúda účinnosť od 01.09.2018.
 
 
Mgr. Zuzana Krečmerová Sallemová
 
riaditeľka materskej školy
 
 
 
 
 
 
V prípade, že nebude platba na účte MŠ a ZŠS do 15. dňa v kalendárnom mesiaci, riaditeľka prostredníctvom triednych učiteliek ústne upozorní zákonných zástupcov o porušení Školského poriadku. Po dvoch ústnych upozorneniach nasleduje písomné upozornenie.
V prípade, že zákonný zástupca po písomnom upozornení platbu neuhradí, riaditeľka školy rozhodnutím ukončí dochádzku dieťaťa do materskej školy a podá Okresnému  súdu  návrh na platobný príkaz.
 
 
 
 
Do fondu Rodičovského združenia pri Materskej škole Tbiliská 2 v Bratislave prispievajú zákonní zástupcovia za dieťa na účet do Slovenskej sporiteľne: 
 
SLSP č. účtu: SK70 0900 0000 0001 7016 3224
 
 
1. 8,00 € mesačne,  za dieťa od 3  do 5 rokov, splatné vždy do 10-eho dňa v príslušnom mesiaci, 
 
2. 10,00 € mesačne,  za dieťa od 5 rokov (predškoláka), splatné vždy do 10-eho dňa v príslušnom mesiaci.© mstbiliska.sk