MS Tbiliska

Aktuality

PEKNÉ LETO!

- Vidíme sa 2.9.2024
Informácie

OZNÁMENIE - platné od 1.1.2023

Riaditeľka Materskej školy Tbiliská 2 v Bratislave podľa § 5 ods. 14 písm. e) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 5 až 8 zákona č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava - Rača č. 9/2022 zo dňa 15.12.2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava - Rača, oznamuje:

1. ŠKOLNÉ – Príspevok zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa je 57 € a uhrádza sa vopred bezhotovostne na príjmový účet materskej školy, VÚB č. účtu: SK93 0200 0000 0016 3561 9354 najneskôr do 25. dňa mesiaca predchádzajúceho mesiacu dochádzky dieťaťa do materskej školy. V prvom mesiaci dochádzky do materskej školy  sa príspevok uhrádza do 10. dňa príslušného mesiaca. Počas letných prázdnin je príspevok vo výške 85€ mesačne.

 

2. STRAVNÉ – Príspevok na prípravu a výrobu jedla v školskej jedálni, ktorý je zložený z príspevku na nákup potravín a z príspevku na režijné náklady na jedno dieťa: za desiatu 0,50€, obed 1,20€, olovrant 0,40€, spolu za potraviny: 2,10€/deň a príspevok na režijné náklady sumou 14,00€/mesiac. Spolu: 20 dní x 2,10 +14,00 = 56 €Tento príspevok sa uhrádza vopred bezhotovostne na  účet školskej jedálne, VÚB č. účtu: SK90 0200 0000 0016 3565 9954 najneskôr do 25. dňa mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom sa stravovanie poskytuje, v prípade stravovania v prvom mesiaci do 10. dňa mesiaca, v ktorom sa stravovanie poskytuje.

Výšku stravného na jedno jedlo určujú finančné pásma podľa vekových kategórií stravníkov a sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a sú zverejnené na jeho internetovej stránke. Materská škola má 3.pásmo.

Príspevok „školné“ podľa § 28 ods. 7 a 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa neuhrádza za dieťa,

  1. ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
  2. ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke hmotnej núdzi,
  3. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
  4. ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu,
  5. ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi;
  6. v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

Toto oznámenie nadobúda účinnosť od 01.01.2023.

 

Mgr. Zuzana Krečmerová Sallemová

riaditeľka materskej školy

 

V prípade, že nebude platba na účte MŠ a ZŠS do 15. dňa v kalendárnom mesiaci, riaditeľka prostredníctvom triednych učiteliek ústne upozorní zákonných zástupcov o porušení Školského poriadku. Po dvoch ústnych upozorneniach nasleduje písomné upozornenie. V prípade, že zákonný zástupca po písomnom upozornení platbu neuhradí, riaditeľka školy rozhodnutím ukončí dochádzku dieťaťa do materskej školy a podá Okresnému  súdu  návrh na platobný príkaz

 
 
 
Do fondu Rodičovského združenia pri Materskej škole Tbiliská 2 v Bratislave prispievajú zákonní zástupcovia za dieťa na účet do Slovenskej sporiteľne: 
 
SLSP č. účtu: SK70 0900 0000 0001 7016 3224
 
 
1. 12,00 € mesačne,  za dieťa od 3  do 5 rokov, splatné vždy do 10-eho dňa v príslušnom mesiaci, 
 
2. 15,00 € mesačne,  za dieťa od 5 rokov (predškoláka), splatné vždy do 10-eho dňa v príslušnom mesiaci.© mstbiliska.sk