MS Tbiliska

Aktuality
Dokumenty

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program materskej školy Tbiliská
[22.01.2023]  kvptbiliska2(1)_v_87_1.pdf


Tlačivo pre darovanie 2% z dane
[12.01.2023]  vyhlasenieopoukazanipodielu2022_v_86_1.pdf


OZNÁMENIE O ZÁPISE do materských škôl

[14.03.2022]  22-23_oznamnieotermineamiestezapisudoms_v_85_1.pdf


Pokyny k prevádzke od 18.10.2021

[01.11.2021]  pokynykprevadzkemsod18.10.2021_v_81_1.pdf


VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI

[28.02.2022]  vyhlasenieobezpriznakovosti25.2.2022_v_75_2.pdf

VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI

[25.08.2021]  vyhlasenieobezpriznakovosti_v_75_1.pdf


USMERNENIE - POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA PODPORU VÝCHOVY K STRAVOVACÍM NÁVYKOM

[24.08.2021]  usmernenie-poskytovaniedotacienapodporuvychovykstravovacimnavykomdietataod1.9.2021do31.12.2021_v_74_1.pdf


USMERNENIE POPLATKY - ŠKOLNÉ OD 1.9.2021

[24.08.2021]  usmerneniepoplatky9-21_v_73_1.pdf


CESTNÉ VYHLÁSENIE - DOTÁCIA NA STRAVU

[04.08.2021]  dotacianastravu-cestnevyhlaseniezzdietata_v_72_1.pdf


Vyhlásenie o bezinfekčnosti

[01.05.2021]  vyhlasenieobezinfekcnostidietata3.5.2021_v_70_1.pdf


Zápis do materských škôl

[18.03.2021]  zapisdoms_v_68_1.pdf


Výzva na predloženie cenovej ponuky- Zakúpenie a osadenie hracích prvkov detského ihriska v rámci projektu „POHYB NÁS BAVÍ“ projekt PRS-1406/2019/2.

[17.10.2019]  vyzvanapredlozeniecenovejponuky-hracieprvkymstbiliska__v_67_1.pdf


Oznam o zápise do Základnej školy

[19.04.2022]  zapisdo1.rocnikaracaoznam2022_v_66_1.pdf


Aktivity

[01.02.2021]  fasiangy-turice,prilohy_v_63_2.pdf

Aktivity

[11.01.2021]  zimnesporty,prilohy_v_63_1.pdf


VZN č. 5/2021 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach od 1.1.2022

[01.01.2022]  vznc.5_2021opoplatkochvskolachasz_v_60_2.pdf

VZN č. 5/2021 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach od 1.1.2022

[02.01.2021]  vznc.13-2020ourcenivyskyprispevkunaciastocnuuhradunakladovvskolachaskolskychzariadeniach_v_60_1.pdf


Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“

[02.11.2020]  usmernenieministerstvaskolstva,vedy,vyskumuasportusrkopatreniamvyplyvajucim_v_59_2.pdf

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“

[00.00.0000]  usmernenieministerstvaskolstva,vedy,vyskumuas?portusrkopatreniamvyplyvajucim_v_59_1.pdf


Dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu ku vstupu do MŠ 2.9.2020

[28.08.2020]  dotaznikavyhlaseniezakonnyzastupca_v_57_1.pdf


Splnomocnenie na vyzdvihnutie dieťaťa z materskej školy

[03.08.2020]  splnomocnenie_v_56_1.pdf


Vyhlásenie o zdravotnom stave

[16.11.2020]  vyhlasenierodicovobezinfekcnostiplatneod10.9.2020_v_52_2.pdf

Vyhlásenie o zdravotnom stave

[11.06.2020]  vyhlasenieozdravotnomstave_v_52_1.pdf


Prevádzkový poriadok - dodatok č. 1

[28.05.2020]  prevadzkovyporiadok_mstbiliskakorona-dodatok_v_50_1.pdf


Nariadenie RÚVZ 2

[10.03.2020]  verejn?_vyhl??ka_rozhodnutie_z?kaz_hromadn?ch_podujat?_v_46_1.pdf


Nariadenie mestskej časti Bratislava Rača v súvislosti so šírením koronavírusu

[10.03.2020]  nariadenie_koronavirus_v_44_3.pdf

Nariadenie mestskej časti Bratislava Rača v súvislosti so šírením koronavírusu

[09.03.2020]  nariadeniemestskejcastibratislavara?a.koronavirus_v_44_2.pdf

Nariadenie mestskej časti Bratislava Rača v súvislosti so šírením koronavírusu

[10.03.2020]  nariadeniemestskejcastibratislavara?a.koronavirus_v_44_1.pdf


ZÁPISNICA - Vyhodnotenie výzvy na predloženie cenovej ponuky - "POHYB NÁS BAVÍ"

[29.10.2019]  zapisnica-z-vyhodnotenia-ponuk_v_39_1.pdf


Prehlásenie - ochrana osobných údajov

https://gdpr.somi.sk/skola/index.php?id=141
[03.09.2018]  prehlasenie_v_30_1.pdf


Správa o Hospodárení

Správa o Hospodárení za rok 2021
[01.03.2022]  spravaohospodareni2021w._v_8_5.pdf

Správa o Hospodárení

Správa o hospodárení 2020
[19.03.2021]  spravaohospodareni2020_v_8_4.pdf

Správa o Hospodárení

Správa o Hospodárení za rok 2017
[25.04.2018]  spravaohospodareni2017_v_8_3.pdf


Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy

[07.03.2022]  ziadostoprijatiedietatadomstbiliska2022-2023_v_5_6.pdf

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy

[15.01.2019]  ziadostoprijatiedietatadomstbiliska_v_5_4.pdf


Bližšie informácie k prijímaniu detí do našej MŠ

[07.03.2022]  oznam-ziadostioprijatiedoms2022-2023_v_4_6.pdf

Bližšie informácie k prijímaniu detí do našej MŠ

[09.03.2021]  oznam-ziadostioprijatiedoms2021-2022_v_4_5.pdf

Bližšie informácie k prijímaniu detí do našej MŠ

[30.01.2018]  oznam-?iadostioprijatiedom?2018-2019_v_4_3.pdf


Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva č.3/2014 a 4/2014 na dodanie potravín
[16.12.2014]  vyzva_na_potraviny_ms_tbiliska_v_3_1.pdf


Školský poriadok

Školský poriadok
[07.09.2022]  skolskyporiadokod2022_v_2_10.pdf

Školský poriadok

[02.09.2021]  skolskyporiadokod2021_v_2_9.pdf

Školský poriadok

[09.09.2020]  skolskyporiadokod2020_v_2_8.pdf

Školský poriadok

Školský poriadok
[11.09.2019]  skolskyporiadokod2019_v_2_7.pdf


Hodnotiaca správa

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Tbiliská 2, 831 06 Bratislava za školský rok 2020/21
[31.12.2021]  spravaovysledkochapodmienkachvychovno-vzdelavacejcinnostimaterskejskoly,tbiliska2,83106bratislavazaskolskyrok2020-2021_v_1_8.pdf

Hodnotiaca správa

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Tbiliská 2, 831 06 Bratislava za školský rok 2019/2020
[01.01.2021]  ms_sprava_2019-2020tbiliska_v_1_7.pdf

Hodnotiaca správa

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Tbiliská 2, 831 06 Bratislava za školský rok 2017/2018
[21.12.2018]  spravavvc2017-2018_v_1_6.pdf
© mstbiliska.sk