MS Tbiliska

Aktuality

18.6. ŽONGLÉRSKA SHOW

17.6. ROZLÚČKA PREDŠKOLÁKOV OD 15,30 HOD.

- Program pre RODIČOV s deťmi
VITAJTE
skolkari1
TU SA DOZVIETE:
 
 
- ROZLÚČKA S PREDŠKOLÁKMI
- PREVÁDZKA MŠ V LETE
- OZNAM k zápisu detí na školský rok 2024/2025
 2 % Z DANE
- NÁVŠTEVA KNIŽNICE
-PREVÁDZKA MŠ
- POPLATKY MŠ
- ZVÄČŠENÁ NOSOHLTANOVÁ MANDĽA
- NÁRODNÝ PROJEKT
 
 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
rozlucka
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
 
PREVÁDZKA MŠ V JÚLI A AUGUSTE
 
 
Letná činnosť je určená LEN pre prihlásené deti, ktoré majú
zaplatené všetky poplatky najneskôr do 20.6.2024
 
Informácie k poplatkom nájdete
u svojich triednych učiteliek.
 
 
 - Od 1. do 26.7.2024 (vrátane) je v prevádzke MŠ Tbiliská od 6,30 do 16,15 hod.
- Od 29.7. do 21.8.2024 (vrátane) je v prevádzke MŠ Gelnická  od 6,45 do 16,30 hod.
 
slniecko
Celý kolektív vám praje pekné leto plné zážitkov. 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
OZNAM k zápisu detí na šk. rok 2024/2025

 

Kritéria prijatia detí do materskej školy: § 59 školského zákona

1.    Deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné zo spádovej oblasti a  dovŕšili päť rokov do 31. augusta daného roka.

2.    Deti pokračujúce v plnení predprimárneho vzdelávania.

3.    Deti, ktoré dovŕšia 4 roky k 31.8.

Ostatné kritériá pre prijatie dieťaťa do MŠ:

1.    Dieťa, ktorého zákonný zástupca je zamestnancom školy a zriaďovateľa školy v Bratislave – Rači. 

2.    Dieťa má v materskej škole staršieho súrodenca a k 31.8. dovŕši 3 roky.

3.    Dieťa zo sociálne slabšej rodiny – doložené preukázateľným dokladom z príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

4.    Deti, ktoré dovŕšia 3 roky k 31.8. od najstarších po najmladších.

5.    Deti, ktoré majú s aspoň jedným zákonným zástupcom trvalé bydlisko v mestskej časti Bratislava Rača.

6.    Deti, ktoré neboli prijaté do inej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava Rača.

7.    Dieťa mladšie ako tri roky môže byť prijaté v prípade voľnej kapacity MŠ.

8.    Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa prijíma v prípade, že môže škola vytvoriť vhodné personálne, materiálne a priestorové podmienky.

 Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie oznámi riaditeľka MŠ zákonným zástupcom detí najneskôr do 30. júna 2024. 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pig

Milí rodičia a priatelia,

 

ĎAKUJEME všetkým vám,

ktorí ste darovali našej škôlke 2% alebo 3% z dane.

heart

 Aj vďaka týmto finančným prostriedkom vytvárame pre naše deti modernejšie a podnetnejšie prostredie pre ich rozvoj.

Minulý rok sme vďaka nim zakúpili mnoho učebných pomôcok a športového náradia na rozvoj hrubej motoriky.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

kniznica1

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
 
Prevádzka materskej školy

od 6,30 hod. do 17,00 hod.

 

 • Deti prichádzajú od 6,30 do 8,00hod. 
 • Po uzamknutí budovy – 8,00 už nebude možné prevziať dieťa do MŠ.
 • Dieťa si treba prísť do MŠ vyzdvihnúť najneskôr 16,50 hod., aby sa o 17,00 hod. mohla zatvoriť budova a areál MŠ.
 • Naďalej bude prebiehať dôsledný ranný filter – na triede pedagogický a zdravotný personál.
 • Dieťa musí mať v skrinke podpísané náhradné oblečenie a jedno rúško.
 • Pred vstupom do triedy každé dieťa prejde umývarkou, kde si pod dohľadom zamestnanca MŠ poriadne umyje ruky mydlom – už bez asistencie rodiča.
 • Deti môžu vyzdvihnúť splnomocnené osoby a súrodenci nad 10 rokov.
 • Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje príznaky akéhokoľvek ochorenia, musí si bezodkladne nasadiť rúško a bude umiestnené do samostatnej miestnosti, personál školy bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí si dieťa bezodkladne vyzdvihnú.
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
 
POPLATKY MŠ 
platné od 1.9.2023:
 
 

Pri každej platbe je potrebné uviesť do poznámky meno a triedu dieťaťa!

1.) školné: 57 € 

 • Na účet SK93 0200 0000 0016 3561 9354 mesačne do 10. dňa v mesiaci. 
 • predškoláci, resp. deti, ktoré do 31. 8. dovŕšili 5 rokov života, tento poplatok neplatia. 

 2.) stravné"56 €

 • Na účet SK90 0200 0000 0016 3565 9954 mesačne do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca.
 • Rodičia predškolákov, ktorých dieťa k 31.8. dovŕšilo 5 rokov a požiadali o dotáciu na stravu, budú platiť 28€/mesiac.

3.)  „Rodičovské združenie"

 • Na účet SK70 0900 0000 0001 7016 3224  2x ročne: do 30. 10.  a do 28. 2. 
 • Za dieťa do 5 rokov života navrhujeme 60 €/polrok.
 • Za dieťa nad 5 rokov života alebo predškoláka navrhujeme 75 €/polrok.

 

 • Platí sa za každé dieťa.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 
 
PREČÍTAJTE SI ...
 
logop1
logop2
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
 
Narprojekt
 

Metodicko-pedagogické centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Materská škola je zapojená do projektu: Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov III“ sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. O PROJEKTE PoP III | NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže.

Riadiaci orgán: www.ludskezdroje.gov.sk Sprostredkovateľský orgán: www.minedu.sk Prijímateľ Národného projektu: www.mpc-edu.sk

 

 

 

 

Informácie k GDPR:  https://gdpr.somi.sk/skola/index.php?id=141
© mstbiliska.sk