MS Tbiliska

Aktuality

16.4. PACI PAC
VITAJTE
krokusy
TU SA DOZVIETE:
 
 
- OZNAM k zápisu detí na školský rok 2024/2025
VENOVANIE 2 % Z DANE
(rodičovskému združeniu našej materskej školy)
- NÁVŠTEVA KNIŽNICE
-PREVÁDZKA MŠ
- POPLATKY MŠ
- ZVÄČŠENÁ NOSOHLTANOVÁ MANDĽA
- NÁRODNÝ PROJEKT
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 oznam

Oznamujeme rodičom, že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy (prihlášky) na školský rok 2024/2025, si môžete stiahnuť tu.

Žiadosť o prijatie bude možné podať aj elektronickou formou v termíne  13.-14.5.2024.

Priebeh zápisu:

Zákonný zástupca predloží riaditeľovi písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie.

Deti sú na zápise vítané smiley.

K overeniu údajov je potrebné poskytnúť k nahliadnutiu: rodný list dieťaťa a občiansky preukaz jedného zákonného zástupcu, v prípade prechodného bydliska potvrdenie o prechodnom pobyte.

Prevzatie žiadostí a overenie údajov zabezpečia vedúci pedagogickí zamestnanci materskej školy.

Termín odovzdávania žiadostí:      13.mája a 14.mája 2024

od 7,00 – 15,00 hod.

Kritéria prijatia detí do materskej školy: § 59 školského zákona

1.    Deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné zo spádovej oblasti a  dovŕšili päť rokov do 31. augusta daného roka.

2.    Deti pokračujúce v plnení predprimárneho vzdelávania.

3.    Deti, ktoré dovŕšia 4 roky k 31.8.

Ostatné kritériá pre prijatie dieťaťa do MŠ:

1.    Dieťa, ktorého zákonný zástupca je zamestnancom školy a zriaďovateľa školy v Bratislave – Rači. 

2.    Dieťa má v materskej škole staršieho súrodenca a k 31.8. dovŕši 3 roky.

3.    Dieťa zo sociálne slabšej rodiny – doložené preukázateľným dokladom z príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

4.    Deti, ktoré dovŕšia 3 roky k 31.8. od najstarších po najmladších.

5.    Deti, ktoré majú s aspoň jedným zákonným zástupcom trvalé bydlisko v mestskej časti Bratislava Rača.

6.    Deti, ktoré neboli prijaté do inej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava Rača.

7.    Dieťa mladšie ako tri roky môže byť prijaté v prípade voľnej kapacity MŠ.

8.    Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa prijíma v prípade, že môže škola vytvoriť vhodné personálne, materiálne a priestorové podmienky.

 Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie oznámi riaditeľka MŠ zákonným zástupcom detí najneskôr do 30. júna 2024. 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

pig

Milí rodičia a priatelia,

ďakujeme, že nám pomáhate vytvoriť krásny, funkčný a podnetný priestor pre Vaše – Naše deti, nielen finančne, ale aj osobnou pomocou pri sťahovaní, prenášaní, odvážaní....

Preto sa i tento rok na Vás obraciame s prosbou o pomoc vo forme

VENOVANIA 2 % Z DANE - rodičovskému združeniu našej materskej školy.

Postup je jednoduchý:

1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane (je k dispozícii aj v MŠ). Sumu 2 % zo zaplatenej dane Vám vypočíta zamestnávateľ, prípadne si ju vypíšete sami.

2. Od pani učiteliek si vyžiadajte Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane a už len vpíšte svoje osobné údaje a sumu 2 %, tlačivo si môžete stiahnuť priamo na stránke školy: http://mstbiliska.sk/new_page/documents/vyhlasenieopoukazanipodielu2023_v_86_2.pdf

Príjemca (OZ – SRRZ - RZ pri Materskej škole) je už pre Vaše pohodlie vyplnený.

3. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte, prosím,  do 25.04.2024 do MŠ. MŠ zabezpečí doručenie na DÚ, prípadne tak môžete urobiť sami.

 Ďakujeme v mene Vašich detí heart

*** postup pre 2% z dane právnických osôb a viac info na www.rozhodni.sk ***

Za minuloročné 2% z dane sme zakúpili mnoho učebných pomôcok a športové náradie na rozvoj hrubej motoriky.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

kniznica1

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
 
Prevádzka materskej školy

od 6,30 hod. do 17,00 hod.

 

 • Deti prichádzajú od 6,30 do 8,00hod. 
 • Po uzamknutí budovy – 8,00 už nebude možné prevziať dieťa do MŠ.
 • Dieťa si treba prísť do MŠ vyzdvihnúť najneskôr 16,50 hod., aby sa o 17,00 hod. mohla zatvoriť budova a areál MŠ.
 • Naďalej bude prebiehať dôsledný ranný filter – na triede pedagogický a zdravotný personál.
 • Dieťa musí mať v skrinke podpísané náhradné oblečenie a jedno rúško.
 • Pred vstupom do triedy každé dieťa prejde umývarkou, kde si pod dohľadom zamestnanca MŠ poriadne umyje ruky mydlom – už bez asistencie rodiča.
 • Deti môžu vyzdvihnúť splnomocnené osoby a súrodenci nad 10 rokov.
 • Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje príznaky akéhokoľvek ochorenia, musí si bezodkladne nasadiť rúško a bude umiestnené do samostatnej miestnosti, personál školy bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí si dieťa bezodkladne vyzdvihnú.
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
 
POPLATKY MŠ 
platné od 1.9.2023:
 
 

Pri každej platbe je potrebné uviesť do poznámky meno a triedu dieťaťa!

1.) školné: 57 € 

 • Na účet SK93 0200 0000 0016 3561 9354 mesačne do 10. dňa v mesiaci. 
 • predškoláci, resp. deti, ktoré do 31. 8. dovŕšili 5 rokov života, tento poplatok neplatia. 

 2.) stravné"56 €

 • Na účet SK90 0200 0000 0016 3565 9954 mesačne do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca.
 • Rodičia predškolákov, ktorých dieťa k 31.8. dovŕšilo 5 rokov a požiadali o dotáciu na stravu, budú platiť 28€/mesiac.

3.)  „Rodičovské združenie"

 • Na účet SK70 0900 0000 0001 7016 3224  2x ročne: do 30. 10.  a do 28. 2. 
 • Za dieťa do 5 rokov života navrhujeme 60 €/polrok.
 • Za dieťa nad 5 rokov života alebo predškoláka navrhujeme 75 €/polrok.

 

 • Platí sa za každé dieťa.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 
 
PREČÍTAJTE SI ...
 
logop1
logop2
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
 
Narprojekt
 

Metodicko-pedagogické centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Materská škola je zapojená do projektu: Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov III“ sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. O PROJEKTE PoP III | NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže.

Riadiaci orgán: www.ludskezdroje.gov.sk Sprostredkovateľský orgán: www.minedu.sk Prijímateľ Národného projektu: www.mpc-edu.sk

 

 

 

 

Informácie k GDPR:  https://gdpr.somi.sk/skola/index.php?id=141
© mstbiliska.sk