MS Tbiliska

Aktuality

Zlaté kuriatko, 26.3.2019 o 9,00

divadielko
 

2%

Tlačivo - vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane si môžete stiahnuť tu.

 

 

Priebeh prijímania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy:

Termín odovzdávania žiadostí: od 24.apríla do 26. apríla 2019

Zákonný zástupca predloží riaditeľovi písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

K overeniu údajov je potrebné poskytnúť k nahliadnutiu rodný list dieťaťa a občiansky preukaz jedného zákonného zástupcu. V prípade prechodného bydliska, potvrdenie o prechodnom pobyte z ohlasovne pobytov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Rača.

Prevzatie žiadostí a overenie údajov zabezpečia vedúci pedagogickí zamestnanci materskej školy.

 

Kritéria prijatia detí do materskej školy:

§ 3 vyhl. č.306/08 Z.z., vyhlášky Ministerstva školstva a vedy SR č. 308/2009 Z.z.

  • Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou a dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
  • Ak materskú školu navštevuje súrodenec prihláseného dieťaťa
  • Deti, ktoré dovŕšili tri roky, v prípade voľného miesta všetky ostatné deti

deticky

 

 

 

 

Recyklujeme mobilné telefóny

 

 

Podporte našu MŠ a zbierajme spolu staré mobilné telefóny do určených zberných nádob.

Batérie z mobilných telefónov môžete vložiť do nádoby na použité batérie.

 

Zberné nádoby sa budú nachádzať v blízkosti vchodu MŠ. 

 

mobily

 

Ďakujeme smiley.

 

 

 

 

POZOR
 
ZMENA ÚHRADY POPLATKOV ZA ŠKOLNÉ!
 
Od 1.9.2018 sa mesačne bude uhrádzať polatok za školné 23,40 € mesačne podľa platného rozhodnutia - viď. informácie.
 
 
UPRAVENÉ PRÍCHODY DO MATERSKEJ ŠKOLY!
Príchod detí do materskej školy je stanovený najneskôr do 8,00 hod. 
Materská škola sa po tomto čase zatvára.
 
 
 
 

 

 

 
 
Veľká vďaka!
 
 
 
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli svojimi 2% na účet rodičovského združenia.
 Za získané financie podľa možností vymeníme ostatné radiátorové kryty v dvoch triedach a šatniach,  do jednej triedy dáme nainštalovať fólie na okná, aby sa deti a pani učiteľky necítili ako v sklenníku a dokúpime hraciu zostavu na školský dvor. 
 
 
 
Tešíme sa na spoluprácu aj v tomto školskom roku!
 
wink
 
 
____________________________________

 

 
 
 
AKO KAŽDÝ ŠKOLSKÝ ROK, TAK AJ TENTO K NÁM PRICHÁDZA VLÁČIK SEPARÁČIK!
 
SEPARUJEME:
  • plasty s OLO
  • papier s EKOWAY
  • použité batérie, mobilné telefóny a tonery s RECYKLOHRAMI.

 

 

 

 
© mstbiliska.sk