MS Tbiliska

Aktuality
 
 
VÍTAME VÁS
tulip
 
 
.....................................................................
 
Milí rodičia, 

aj tento rok sa na vás obraciame s prosbou o darovanie 2% z dane.

dar

 

Vďaka týmto finančným prostriedkom vieme zabezpečiť rôzne nové hracie prvky v interiéri aj exteriéri, inovatívne výchovno-vzdelávanie pomôcky, materiály a mnoho iného. 

Tlačivá sú umiestnené v šatniach alebo u p. učiteliek, na stiahnutie T U.

Vopred ďakujeme.

.....................................................................
 
 
 
oznam prijatie

Oznamujeme rodičom, že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy (prihlášky) na školský rok 2023/2024, si môžete stiahnuť tu. Žiadosť o prijatie bude možné podať aj  elektronickou formou v termíne 15.-17.5.2023.

Priebeh zápisu:

Zákonný zástupca predloží riaditeľovi písomnú žiadosť podpísanú oboma zákonnými zástupcami spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Deti sú na zápise vítané .

K overeniu údajov je potrebné poskytnúť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz jedného zákonného zástupcu, v prípade prechodného bydliska potvrdenie o prechodnom pobyte.

Prevzatie žiadostí a overenie údajov zabezpečia vedúci pedagogickí zamestnanci materskej školy.

Termín odovzdávania žiadostí:

od 15.mája do 17.mája 2023

od 7,00 – 15,00hod.

 

Kritéria prijatia detí do materskej školy: § 59 školského zákona

 1. Deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné zo spádovej oblasti a  dovŕšili päť rokov do 31. augusta daného roka.

 2. Deti pokračujúce v plnení predprimárneho vzdelávania.

Ostatné kritériá pre prijatie dieťaťa do MŠ:

 1. Dieťa, ktorého zákonný zástupca je zamestnancom školy, zriaďovateľa školy a zdravotného strediska  v Bratislave – Rači. 

 2. Dieťa má v materskej škole staršieho súrodenca a k 31.8. dovŕši 3 roky.

 3. Dieťa zo sociálne slabšej rodiny – doložené preukázateľným dokladom z príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

 4. Deti, ktoré dovŕšia 4 roky k 31.8. od najstarších po najmladších.

 5. Deti, ktoré dovŕšia 3 roky k 31.8. od najstarších po najmladších.

 6. Dieťa mladšie ako tri roky môže byť prijaté v prípade voľnej kapacity MŠ.

 7. Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa prijíma v prípade, že môže škola vytvoriť vhodné personálne, materiálne a priestorové podmienky.

 

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie oznámi riaditeľka MŠ zákonným zástupcom detí najneskôr do 30. júna 2023. 

 
.....................................................................
 
 
PREČÍTAJTE SI ...
 
logop1
logop2
 
.....................................................................
 
 
POPLATKY MŠ 
platné od 1.1.2023:
 
 

Pri každej platbe je potrebné uviesť do poznámky meno a triedu dieťaťa!

1.) školné: 57 € 

 • Na účet SK93 0200 0000 0016 3561 9354 mesačne do 10. dňa v mesiaci. 
 • Platí sa za dieťa, ktoré do 31. 8. 2022 nedovŕšilo 5 rokov života. 

 2.) strava": 56 €

 • Na účet SK90 0200 0000 0016 3565 9954 mesačne do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca.
 • Platí sa za každé dieťa. 

3.)  „Rodičovské združenie"

 • Na účet SK70 0900 0000 0001 7016 3224  2x ročne: do 30. 10.  a do 28. 2. 
 • Za dieťa do 5 rokov života navrhujeme 60 €/polrok
 • Za dieťa nad 5 rokov života alebo predškoláka navrhujeme 75 €/polrok

.....................................................................

 
dm dakujeme
 
 
detvaky

Prevádzka materskej školy od 6,30 – 17,00 

 • Deti prichádzajú od 6,30 do 8,00hod. Dieťa si treba prísť do MŠ vyzdvihnúť v čase od 15,00 najneskôr 16,50, aby sa o 17,00 mohla zatvoriť budova, následne sa vykoná povinná dezinfekcia.
 • Po uzamknutí budovy – 8,00 už nebude možné prevziať dieťa do MŠ.
 • Naďalej bude prebiehať dôsledný ranný filter – vo vstupe prechodový teplomer, na triede pedagogický a zdravotný personál.
 • Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa  „Vyhlásenie o bezpríznakovosti“ musí zákonný zástupca  vypísať a odovzdať k prvému nástupu 5.9.2022 dieťaťa do MŠ a vždy po chorobe.
 • Pri prerušení viac ako 7 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast zákonný zástupca, ktorého dieťa už plní povinné predprimárne vzdelávanie.
 • Zákonný zástupca dohliadne na rýchle prezlečenie a bez zdĺhavého lúčenia odovzdá dieťa do triedy učiteľke. Naďalej ostáva ZÁKAZ nosenia hračiek a iných predmetov do škôlky.
 • Dieťa musí mať v skrinke podpísané náhradné oblečenie a jedno rúško.
 • Pred vstupom do triedy každé dieťa prejde umývarkou, kde si pod dohľadom zamestnanca MŠ poriadne umyje ruky mydlom – už bez asistencie rodiča.
 • Deti môžu vyzdvihnúť splnomocnené osoby a súrodenci nad 10 rokov.
 • Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje príznaky akéhokoľvek ochorenia, musí si bezodkladne nasadiť rúško a bude umiestnené do samostatnej miestnosti, personál školy bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí si dieťa bezodkladne vyzdvihnú.
 
 
 
 
 
 

Metodicko-pedagogické centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Materská škola je zapojená do projektu: Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. O PROJEKTE PoP II | Metodicko-pedagogické centrum (mpc-edu.sk)

Riadiaci orgán: www.ludskezdroje.gov.sk Sprostredkovateľský orgán: www.minedu.sk Prijímateľ Národného projektu: www.mpc-edu.sk

..................................................................................................................................................

 

 

 

Informácie k GDPR:  https://gdpr.somi.sk/skola/index.php?id=141
© mstbiliska.sk